Adam Back to Jihan Wu: SegWit Not ‘Complicated,’ Fixes Satoshi’s Bug